ترجمه چیست؟

ترجمه چیست؟

ترجمه ، انتقال متن نوشتاری از یک زبان به زبان دیگر است. اگرچه اصطلاحات ترجمه و تفسیر غالباً به طور متناوب مورد استفاده قرار می گیرند ، با تعریف دقیق ، ترجمه به زبان نوشتاری و تفسیر به کلمه گفتاری

read more